امید سهم | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمايه گذاري اميد سهم | فایل ها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري پتروشيـمي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/01
تثبیت شده:31/06/1398 آخرين اطلاعات:01/07/1398   ساعت: 15:10
آخرين قيمت 7,179 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,330 تعداد خريدار: 513 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,330 حجم معامله: 3,553,495 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,043 جمع معامله: 25,510,471,767 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 06/09/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 04/07/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/02/31 03/07/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( احداث و خودكفايي صنايع شاخص) 01/07/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي31/02/91 25/06/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/02/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 19/06/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 18/06/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/02/31 14/06/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 05/06/1391
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/02/31 (حسابرسي شده) 05/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : 4-88783040
فاكس: 88779443
آدرس: ميدان ونك ، خيابان گاندي جنوبي، كوچه شهيد پاليزواني (هفتم )، پلاك 7، كدپستي 1517643711
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما